Følg sæsonerne og stemningen - i Gl. Skagen og på Ruths Hotel. Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev.Der er en lang tradition for at Ruths Hotel tager ansvar for at sikre investering, udvikling og fremdrift i vores branche og vores lokalområde. Hele formålet med at indgå en overenskomst er at opretholde de bedste forudsætninger for at virksomheden, som et samlet hele, kan sikre den høje kvalitet, der gør Ruths Hotel attraktiv for vores gæster og vores dygtige medarbejdere.

På Ruths Hotel er personalet det absolut vigtigste aktiv, for at kunne levere det forventede kvalitetsniveau. I den sammengæng er det som en selvfølge af højeste prioritet, at sikre Ruths Hotels position, som en attraktiv arbejdsplads - nu og i fremtiden. Som et led i denne indsats har der løbende været dialog med 3F om at indgå en overenskomst, og efter at de sidste punkter blev forhandlet på plads er en lokalaftale nu underskrevet. Der har fra forskellige danske mediers side været interesse i forhandlingerne mellem Ruths Hotel og 3F.  Det ærgrer os, at dækningen har kunnet give indtryk af, at der på Ruths Hotel skulle være problemer med korrekt lønudbetaling samt utilfredse medarbejdere. 

 

I den forbindelse ønsker vi at gøre opmærksom på følgende:

▪ Korrekt løn: Alle medarbejdere har fået og får fortsat udbetalt korrekt løn ift. deres ansættelseskontrakt, og grundlønnen lægger på niveau eller over overenskomstsatser. Det har været fast procedure at anvende et gennemsnitligt tillæg for hver enkelt medarbejdergruppe på Ruths Hotel - i tillæg til feriepenge og pension.

▪ Vores medarbejderes tilfredshed: I diverse artikler bliver der fremsagt påstande om mere end 12 utilfredse medarbejdere. Dette er ligeledes ikke tilfældet. Der er i stedet tale om ca. 12 medarbejdere, som over en årrække har henvendt sig til 3F med diverse spørgsmål.

 

Det er yderst glædeligt, at fokus nu fuldt ud er rettet på at servicere vores gæster. På tværs af alle afdelinger og blandt alle ansatte trives den fælles målsætning om at levere kvalitetsoplevelser med fuld dedikation - og vi ser frem til en sommer med fuldt fart.

Punkter - hvor var der var uenighed


I et forsøgt på at sikre faktabaseret kommunikation og skabe overblik har vi opstillet de punkter, der gav anledning til forhandling ift. en lokalaftale mellem Ruths Hotel og 3F. Disse punkter var:


· Tiltrækning af arbejdskraft: Det er en generel udfordring i hele Danmark at rekruttere arbejdskraft til hotel- og restaurationsbranchen, faglært såvel som ufaglært. For at fremstå attraktiv som arbejdsplads og kunne tiltrække medarbejdere fra alle dele af landet, så kræver det derfor en historisk stor indsats. På Ruths Hotel arbejdes der aktivt med både akutte og langsigtede løsninger. I den sammenhæng har ambitionerne og viljen til at investere i medarbejderne aldrig været større.
Attraktive vilkår hvad angår løn, pension og feriepenge er et minimumskrav for at kunne tiltrække medarbejdere, hvilket gør sig glædende for samtlige afdelinger. At sikre en stærk position, som en attraktiv moderne arbejdsplads, kræver i tillæg hertil at skabe et arbejdsmiljø, der udmærker sig. På Ruths Hotel er denne indsats særligt fokuseret på at skabe faglig såvel som personlig udvikling for vores medarbejdere. Det er allerede en igangværende proces at investere yderligere i at tilpasse ansættelsesforhold, lønstruktur og uddannelsesforløb for vores medarbejdere. Forarbejdet er ligeledes gjort i forhold til nye tiltag, hvad angår en markant opgradering af personaleboliger samt udviklingen af det faglige niveau i vores branche. På nuværende tidspunkt er vi desuden allerede en af landsdelens største uddannelsessteder inden for tjener- og kokkefaget.

· Yderområde: Det er relevant at fremhæve, at langt størstedelen i hotel- og restaurationsbranchen i Nordjylland ikke er tilsluttet 3Fs overenskomst. Dette hænger bl.a. sammen med udfordringer ved at tiltrække arbejdskraft til udkantsområder, hvilket også gør sig gældende for Skagen.

· Sæsonansatte: Et andet aspekt, hvor Ruths Hotels struktur giver udfordringer i forhold til de opsatte rammer i overenskomsten, er hotellets højsæson. Det ekstraordinære arbejdspres i juli måned, som er en fast del af årets gang på Ruths Hotel, er ikke indtænkt i den pågældende overenskomst, og kræver derfor en lokalaftale, der tilgodeser dette. For at kunne bemande i forhold til efterspørgsel er det i denne tidsbegrænsede periode en nødvendighed at rekruttere personale uden relevant erhvervserfaring. En effektiv oplæring af sæsonpersonalet er sat i system, og der aflønnes ud fra erfaringsniveau. Det er vurderingen fra Ruths Hotels side, at en overenskomst fra 3F ikke giver tilstrækkelig mulighed for dette i den generelle overenskomst for vores branche.

· Fleksibilitet: Et aspekt, der af hensyn til den daglige drift giver udfordringer ved rammerne i overenskomsten, er evnen til løbende at tilpasse vagtplaner, indkalde medarbejdere, varsle overarbejde etc. I højsæsonen gør det sig i særdeleshed gældende, at der blandt personalet er en kultur, hvor alle yder en holdindsats, og giver en ekstra hånd med hvor og hvornår, der skulle være behov for det. At skulle administrere individuelle og særskilte tillæg vil i denne sammenhæng være en yderst tidskrævende administrativ opgave. Af denne grund anvendes et gennemsnitligt tillæg for hver enkelt medarbejdergruppe, hvorved hensynet til fleksibilitet for virksomheden og medarbejdernes lønstruktur er indtænkt. 

· Drift af gourmetrestaurant: Procentdelen af danske gourmetrestauranter med en overenskomst er meget lav, hvilket i høj grad skyldes, at de generelle rammer ikke er tilpasset denne form for drift. I forbindelse med gourmetrestauranten på Ruths Hotel er der en målsætning om at levere gastronomi på højeste niveau, og en stigende efterspørgsel fra vores gæster har betydet flere ugentlige åbningsdage. Denne form for drift kræver et højt antal faglært personale, og vi ønsker at fremhæve, at der hos os ikke anvendes begrebet ”interessetimer”. Alle arbejdstimer aflønnes. I denne forbindelse gør det sig til gengæld gældende, at der er en fælles forståelse for behovet for fleksibilitet omkring arbejdstider mellem medarbejdere og virksomheden. 


Ruths Hotel er en virksomhed i udvikling, selv efter mere end 100 års virke. Det kommer tydeligt til udtryk ved, at antallet af medarbejdere de sidste to år er steget 30%, og at der ligeledes er en stigning i antallet af sæsonarbejdere i årets sommermåneder. Det er i den sammenhæng af højeste prioritet at være proaktiv i forhold til at tilpasse virksomheden til den løbende udvikling. Som et led i dette har Ruths Hotel og 3F været i dialog i mere end fem år.

Der har fra starten af denne dialog været et ønske fra 3Fs side om, at Ruths Hotel skulle indgå en overenskomst. Dette konstruktive forløb har givet afklaring på, hvor der kan opnås enighed samt hvor partnernes synspunkter adskiller sig fra hinanden. I forrået 2022 blev der afholdt to møder, hvor mulighederne for at indgå en overenskomst blev drøftet i detaljer. Udfaldet er som bekendt, at parterne ikke kunne blive enige, og 1. juni 2022 modtog Ruths Hotel første konfliktvarsel fra 3F. På et efterfølgende møde mellem de to parter i juni blev der sidste punkter forhandlet på plads, og en lokaleaftale blev underskrevet. Denne overenskomstaftale og lokalaftale vil træde i kræft den 1. januar 2023. Gældende for Ruths Hotel såvel som 3F er denne aftale indgået med det forbehold, at henholdsvis bestyrelse og kompetent forsamling skal gives deres endelig accept af de specifikke forhold. Dette skal gøres inden 1. oktober 2022.